Tofta kile

År 1842 genomfördes av ägaren till Tofta gård i Lycke socken, Kungälv, Olof Johan Kilman ett invallnings- och torrläggningsföretag. Den inre delen av Myggstaviken, eller som den tidigare också benämnts Toftakilen, stängdes av på båda sidor av Hjälms holme  med 2 – 2,5 m höga och i basen 9 – 12 m breda stenklädda jordvallar av tillsammans 182 m längd. Havsbottnen i den inre grunda delen av viken dränerades med ett system av kanaler och kunde torrläggas genom ett holländskt vattenuppfordringsverk som drevs med oxar. På detta sätt erhölls en 64 tunnland (31,6 ha)  stor äng som gav 400 skeppund (68,0 ton)  hö per år ( motsvarande 2,15 ton/ha). Genom vallar norr och söder om invallningen kunde dagvatten från två bäckar ledas förbi och ut i havet. I vallen mellan Hjälm och Pumphuset fanns en reglerbar öppning. Pumpstationen är belägen vid Pumphuset. Vintern och våren 1993 tilläts vattnet stiga i invallningen genom att pumpningen inställdes, bl.a. som en effekt av problem med pumpstationen. I den på så sätt bildade grunda lagunen etablerades på våren 1993 ett mycket rikt fågelliv, vilket också uppmärksammades av vaksamma ornitologer. Myggstaviken blev plötsligt vida känd som en av länets finaste fågellokaler.

I samband med utgången av ett befintligt betesarrende för det invallade området i och med 1993 års betessäsong och mot bakgrund av stigande elkostnader för utpumpningen av tillrinnande sött och salt vatten, ställdes den nuvarande markägaren Bertil Karlander inför ett övervägande av alternativa sätt att utnyttja området.

Här presenteras ett förslag till våtmark med förekomst av optimala häckningsbiotoper för våtmarksfåglar, vilket håller ett högre vattenstånd under häckningen men som sedan avtappas för att fungera som betesmark under sommar och höst. På detta sätt skulle en 150 år gammal kulturhistoriskt intressant brukningsmetod kunna bevaras. Området skulle kunna ge en säregen och värdefull häckningsbiotop av typ efemär brackvattenmiljö för våtmarksfåglar. Detta skulle kunna ge ett stort rekreationsvärde och på så sätt öka värdet av det närliggande naturreservatet Tofta i Kungälvs kommun. På detta sätt skulle också ett värdefullt bete kunna erhållas även i fortsättningen.

bullet

1993-10-12. Tofta invallning – betesmark och våtmark för ett rikt fågelliv.

bullet

2003-02-07. Tofta kile – förslag till utformning av våtmark för ett rikt fågelliv i kombination med närsaltupptag i tillflöden.   Bilaga

bullet

2005-03-26. Tofta kile som vattenmagasin eller våtmark för ett rikt fågelliv

bullet

2006-08-27  Vattennivåer och hävd i Tofta kile

bullet

2007-03-22  Synpunkter på nytt våtmarksprojekt i Tofta Kile

bullet

2007            Tofta kile växer igen