Torslandaviken
(The bay of Torslandaviken)


Torslandaviken och dess omgivningar är numera starkt exploaterade, men detta hindrar inte födosökande sjöfåglar att söka sig hit, så länge de kan hitta föda och inte bli störda (Foto 2000-07-25).

Torslandaviken utgör en kvarvarande men ännu fungerande rest av Göta älvs estuarium. Denna miljötyp, där älvens sötvatten blandas med den marina miljöns salta vatten, får en rik biologisk produktion. Genom sedimentation av lera uppgrundade bottnar tillförs närsalter från land. När lerpartiklar sedimenterat i det mera lugnt flytande vattnet ökar tillgången på ljus. Då kan närsalter av fosfor och kväve genom assimilation omvandlas till biomassa av bytesorgansimer för fisk och fågel. Ett rikt djurliv kan blomstra.

Men, det finns också ett annat motsatt intresse i älv- och flodmynningar: hamnverksamhet som en kommunikationsled mellan hav och land. Då uppstår motsättningar mellan ett exploateringsintresse och ett naturvårdsintresse. Numera kan ytterligare åtminstone tre intressen läggas till detta konfliktomtåde. I dagens stressade samhälle behöver människor rekreation. Därför söker man sätta av tätortsnära naturområden som tillflyktsområden för ostörd samvaro med levande natur. Med en riktig utformning av området, som berikar den biologiska mångfalden, kan dess attraktionsvärde utökas. Detta kan då, genom natur- och ekoturism, också ge ekonomiska vinster.

Genom en rätt utformning av vattenregimen i Torslandavikens kvarvarande bassänger, kan dessa fungera som ett marint vattenreningskärr. Närsaltberikat älvvatten, utökat med vatten från det närbelägna Ryaverket, som stryker utmed viken, kan då få passera viken och reduceras på sitt närsaltinnehåll. Detta ger ett utökat födounderlag för ett rikare djurliv i Torslandaviken, samtidigt som övergödningseffekterna reduceras ute i skärgården.

bullet1996-09-20 Torsviken: ekologisk restaureringsmodell. 40 sid.
bullet1998-10-27. Närsalter i Göta älvs estuarium med ekologiska konsekvenser för kustvattnet. 18 sid.
bullet1999             Förslag till restaurering av strandängar i Torslandavikens Natura 2000-område
bullet 1999-06-04  The importance of the Bay of Torslandaviken as bird habitat in southwestern Sweden
bullet2000-07-27 The Bay of Torslandaviken – rejectable limitation of the SPA-area. 5 sid.
bullet2003-09-07. Restoration of the Bay of Torslandaviken as a Natura 2000-area. 16 sid. + 5 bil   Obs! 5,5 Mb kräver bredband
                     Appendix 1, Appendix 2, Appendix 3, Appendix 4, Appendix 5.
bullet