Kronologisk förteckning på uppdrag och utredningar i företaget, samt andra artiklar (rapporter, publikationer)

bullet

1951.            För Bohuslän nya insekter. Entomologisk Tidskrift 72:202-203

bullet

1964.            Natur i Solberga. Sid. 13-22 ur Axelsson, J. (red.):Solberga - en sockenskildring. Solberga hembygdsförening

bullet
bullet
bullet

1975-11-30. Förslag till restaureringsåtgärder i Getteröns fågelreservat. 6 sid.

bullet
bullet

1978.            Djurlivet i sommar- och vinterskärgård. Sid. 20-38 ur Sjöberg, J.E. (red.): Mellan älv och fjord. Torsby, Harestads och Lycke hembygdsförening

bullet

1984.            Relationships of food to spatial and temporal breeding strategies of mallards i Sweden. J. Wildl. Manage. 48(2):322-339 OBS 6,5 Mb (Se även www.raddasvartedalen.se )

bullet
bullet

1992-03-12. Restaurering och skötsel av Beijershamnsområdet. 29 sid. – Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Kalmar.

bullet

1992-08-20. Våtmarken Aspan: Förslag till kombinerat utnyttjande för jordbruk och naturvård. 17 sid. – Uppdragsgivare: Hedemora kommun.

bullet

1993-01-29. Petgärdeträsk naturreservat: Biotoputveckling och skötselförslag. 45 sid. – Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Kalmar.

bullet

1993-05-12. Haga kile / Haga å / Krogabäcken: våtmarker för vattenrening, öppna landskap och biologisk mångfald. 13 sid. – Uppdragsgivare: Göteborgs kommun.

bullet

1993-06-09. Kvillen och Kvillebäcken: våtmarker för  vattenrening och för produktion av biologisk mångfald. 4 sid. – Uppdragsgivare: Göteborgs kommun.

bullet

1993-06-10. Våtmarksrening vid Lärjeåns mynningsområde. 5 sid. + fotobilaga. – Uppdragsgivare: Göteborgs kommun.

bullet

1993-07-13. Vattenreningskärr i Dockered. 8 sid. – Uppdragsgivare: Göteborg kommun.

bullet

1993-10-12. Tofta invallning – betesmark och våtmark för ett rikt fågelliv. 8 sid. – Uppdragsgivare: Länsstyrelsen.

bullet

1993-12-08. Vattenreningskärr som alternativ rening av avlopp från fastigheten Bukärr 1:6, Jörlanda.  2 sid. + 2 bil. – Uppdragsgivare: Fastighetsägaren.

bullet

1993. Våtmarker i Göteborg. Del 1: Miljömässiga och ekologiska aspekter. Göteborgs stad. Miljö- och hälsoskydd. Rapport 1993:31.

bullet

1993. Våtmarker i Göteborg. Del 2. Vattenrening, restaurering och biologisk mångfald. Göteborgs stad. Miljö- och hälsoskydd. Rapport 1993:32.

bullet

1993. Våtmarker i Göteborg. Del 3. Fotobilaga. Göteborgs stad. Miljö- och hälsoskydd. Rapport 1993:33

bullet

1994-06-13. Vattenreningskärret i Aröd 2:226: Funktion och utveckling. 53 sid. – Uppdragsgivare: markägaren.

bullet

1994-12-22. Restaurering och skötsel av våtmarksbiotoper vid Röda grind. 4 sid.

bullet

1995-03-16. Kyrkbytjärn – biotoputveckling och förslag till skötsel. 22 sid. – Uppdragsgivare: Falu kommun.

bullet

1995-05-29. Våtmarker kring Gösjön och Holmsån: status och förslag till utnyttjande. 12 sid. – Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

bullet

1995-10-29. Grunda våtmarker i Göteborg – för biologisk mångfald och vattenrening. Miljö Göteborg. Rapport 1995:12. 86 sid.

bullet

1995-12-13- Våtmark för vattenrening i reservatet vid Götaälv.  29 sid. – Uppdragsgivare: Göteborgs kommun.

bullet

1996-02-23. Vattenreningskärr  från Smålandsstugan och Stora Dammen, Slottsskogen. Principskiss.  1 sid. – Uppdragsgivare: Göteborgs kommun.

bullet

1996-06-20. Lagmansholmen: förslag till restaurering och skötsel. 16 sid. – Uppdragsgivare: Göteborgs kommun.

bullet

1996-08-07. Förslag till vattenreningskärr för BDT-vatten vis Långåsvägen, Instön, Kungälvs kommun. 4 sid. – Uppdragsgivare: Bostadsföreningen.

bullet

1996-09-20. Torsviken: ekologisk restaureringsmodell. 40 sid. – Uppdragsgivare: Göteborgs kommun.

bullet

1996. Biotoper, fåglar, bete och betesdjur i våtmarker. Länsstyrelsen Örebro län. Publikation nr 1996:32. 27 sid.

bullet

1997-01-17. Förslag till vattenreningskärr vid östra Uggledal (Årekärr), Göteborg. 10 sid. – Uppdragsgivare: Göteborgs kommun.

bullet

1997-02-03. Tjuvkil Byn som stiger ur havet. Natur- och kulturobjekt. 73 sid. -Uppdragsgivare: Tjuvkils byaråd.

bullet

1997-04-16. Förslag till  Vattenreningskärr vid Åkereds mudderdeponi vid Välen. 7 sid. – Uppdragsgivare: Göteborgs kommun.

bullet

1997-07-02. Bergums fritidslantgård: vattenreningskärr – anläggning och funktion. 10 sid.

bullet

1997-07-23. Skötselplan för strandängar – Förslag till restaurering och skötsel av strandängar längs Vänern i Karlstads kommun. 122 sid. – Uppdragsgivare: Karlstads kommun.

bullet

1997-09-20. Silveråns våtmarker, fåglar och jordbruk. 24 sid. – Uppdragsgivare: Jordbruksverket.

bullet

1997-10-07. Ang. effekter av grundvattenssänkning på våtmark och vegetation vid Åshuvudet, Årsunda, Sandvikens kommun. 3 sid. – Uppdragsgivare: VBB Viak AB.

bullet

1998-10-27. Närsalter i Göta älvs estuarium med ekologiska konsekvenser för kustvattnet. 18 sid.

bullet

1998-01-15. Kvarntorp – möjligheter till vattenrening i våtmark. 12 sid. + karta. – Uppdragsgivare: VBB Viak AB.

bullet

1998-06-05. Funneshultssjön – förslag till restaurering och skötsel. 19 sid. – Uddevalla kommun.

bullet

1998-06-29. Vattenrening i vattenreningskärr – bearbetning av data: jämförelse mellan Bergum och andra anläggningar. 30 sid. + 2 bil.

bullet

1998-08-10. Vattenreningskärret i Bergum – utvärdering av en försöksperiod. 12 sid. Manuskript.

bullet

1998. Förslag till restaurering av kulturlandskap med ljunghed vid Romelanda Torp, Svartedalen. Manuskript. 15 sid. – Uppdragsgivare: Rädda Svartedalens Vildmark.

bullet

1999-07-21. Levande skärgård: Övergödning – förslag till åtgärder.  

bullet

1999-04-27. Synpunkter på rapporten ”Närsaltfällor på Närkeslätten – årsrapport. 3 sid. – Uppdragsgivare: VBB VIAK, Örebro.

bullet

Jansson, B. & Pehrsson, O. 1999. Romelanda Torp i Svartedalen. Människor och livsstil i ett svunnet kulturlandskap. Thorman Tryckeri AB. Kungälv. ISBN 91-630-8612-3. 184 sid.

bullet

1999-06-04. The importance of the Bay of Torslandaviken as bird habitat in southwestern Sweden

bullet
bullet

2000-04-05. Östens vattenregim – förslag till reglering. 16 sid. – Uppdragsgivare: Kammarkollegiet, Stockholm.

bullet

2000-05-24. Vattenreningskärr vid Solrosen, Solberga, Kungälvs kommun. 2 sid. – Uppdragsgivare: Barndaghemmet.

bullet

2000-06-13. Kvillebäcken, skötsel för en ekologiskt hållbar utveckling. 12 sid. – Uppdragsgivare: Göteborgs kommun.

bullet

2000-06-26. Vattenreningskärr vid Svenseröd 2:14, Uddevalla kommun. 2 sid. – Uppdragsgivare: markägaren.

bullet

2000-07-27. The Bay of Torslandaviken – rejectable limitation of the SPA-area. 5 sid.

bullet

2000-09-07. Förslag till restaurering och skötsel av Hållsungamyren, Kungälvs kommun. 10 sid. – Uppdragsgivare: Västkuststiftelsen.

bullet

2000-11-13. Vattenreningskärr vid Svenseröd – detaljutformning. 1 sid. + 3 bil. – Uppdragsgivare: markägaren.

bullet

2000-12-04. Lökebergs mosse, Kungälvs kommun, - översiktlig naturinventering. 13 sid. – Uppdragsgivare: markägare.

bullet

2000. På upptäcktsfärder i ett försvinnande kulturlandskap i Svartedalen. 1. Lilla Åsen och Drypetorpet. Folder.

bullet

2000. På upptäcktsfärder i ett försvinnande kulturlandskap i Svartedalen. 2. Bokedalen och Långevatten. Folder.

bullet

2000. På upptäcktsfärder i ett försvinnande kulturlandskap i Svartedalen. 3. Hungersvatten och Skrapekratt. Folder.

bullet

2000. På upptäcktsfärder i ett försvinnande kulturlandskap i Svartedalen. 4. Nöjevatten. Folder.

bullet

2000. På upptäcktsfärder i ett försvinnande kulturlandskap i Svartedalen. 5. Stora och Lilla Gräsås. Folder.

bullet

2000. På upptäcktsfärder i ett försvinnande kulturlandskap i Svartedalen. 6. Linås och Tattardalen. Folder.

bullet

2000. På upptäcktsfärder i ett försvinnande kulturlandskap i Svartedalen. 7. Åsen, Gömmet, Öa och Hällevadet. Folder.

bullet

2000. På upptäcktsfärder i ett försvinnande kulturlandskap i Svartedalen. Hällesvatten och Källdala. Folder.

bullet

2001-03-06. Bergums vattenreningskärr – utvärdering av en 5-årsperiod. 14 sid. Manuskript.

bullet

2001-05-08. Förslag till vattenreningskärr vid Skåttan, Kungälvs kommun. 2 sid. + 1bil. – Uppdragsgivare: markägarna.

bullet

2001-05-16. Förslag till överförande av kulverterat dike till våtmark (vattenreningskärr) vid Tjuvkil 4:5 och 2:166, Kungälvs kommun.

bullet

2001-05-23. Förslag till vattenreningskärr vid Torsby 5:7, Kungälvs kommun. 1 sid. + 2 bil.

bullet

2001-09-24. Förslag till vattenreningskärr vid Svartedalen 1:5, Kungälvs kommun. 3 sid. – Uppdragsgivare: markägaren.

bullet

2001-12-09. Kyrkbytjärn – pågående utveckling och möjliga åtgärder. 2 sid. – Uppdragsgivare: Miljökontoret, Falu kommun.

bullet

2002-03-28. Kommentarer till Mål nr M362-01 angående anmälan mot Sand och Trä AB i Kungälv.  2 sid. + bil. – Uppdragsgivare: Arne Samuelsson m.fl.

bullet

2002-05-31. Ytterligare kommentarer ang. miljöfarlig verksamhet i Lysegårdens grustag Mål nr M362-01. 3 sid. – Uppdragsgivare: Arne Samuelsson m.fl.

bullet

2002-09-13. Sammanfattning av resultat från Bergums vattenreningskärr. 6 sid. + 1 bil. Manuskript.

bullet

2002-09-17. Förslag till restaurering av strandängar i Torslandavikens  Natura 2000-område. 6 sid. – Uppdragsgivare: Göteborgs Ornitologiska Förening.

bullet

2002-11-15. Ytterligare fakta avseende Sand och Trä:s verksamhet i Lysegården, mål nr M362-01. 2 sid. – Uppdragsgivare: Arne Samuelsson m.fl.

bullet

2002-12-13. Kommentarer till Miljödomstolens dom 2002-11-28 avseende Sand och Trä:s verksamhet vid Lysegården – Mål nr M 362-01. 3 sid. – Uppdragsgivare: Arne Samuelsson m.fl.

bullet

2003-01-09. Kompletterande kommentarer till Miljödomstolens dom 2002-11-28 avseende Sand och Trä:s verksamhet vid Lysegården – Mål nr M 362-01. 3 sid. – Uppdragsgivare: Arne Samuelsson m.fl.

bullet

2003-02-07. Tofta kile – förslag till utformning av våtmark för ett rikt fågelliv i kombination med närsaltupptag i tillflöden. 15 sid. – Uppdragsgivare: Kungälvs kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Bilaga

bullet

2003-04-04. Förslag till vattenreningskärr vid Törresröd, Solberga, Kungälvs kommun. 2 sid. + 2 bil. – Uppdragsgivare: Kungälvs kommun.

bullet

2003-06-11. Förslag till utnyttjande och utformning av Södra bassängen i Torslandaviken som Natura 2000-område. 6 sid. + 1 bil. – Uppdragagivare: SVECO.

bullet

2003-08-22. Förslag till restaureringsåtgärder vid Vansjön och Nordsjön, Heby kommun, Västmanlands län. 17 sid. + 1 bil. – Uppdragsgivare: Kammarkollegiet, Stockholm.

bullet

2003-09-07. Restoration of the Bay of Torslandaviken as a Natura 2000-area. 16 sid. + 5 bil. – Uppdragsgivare: Göteborgs Ornitologiska Förening.  OBS! stor fil, 5,5 Mb kräver bredband

bullet

2004. Nutrient loading and reduction from source-lake to sea.  VATTEN 60(1): 1-11.

bullet

2004-02-23. Sjön Östen, svenska miljödomstolars hantering av det CW-listade Natura 2000-området.. Manuskript. 26 sid.

bullet

2004-03-09. Torslandavikens två strategier – exploatering kontra naturvård. Manuskript. 6 sid.

bullet

2004-03-26. Biotoper för hotade arter, nyckel- och Natura 2000-arter i Svartedalen. Diskussionsunderlag inför skötsel-, hävd- och skyddsstrategier; arbetsversion.  www.raddasvartedalen.nu.

bullet

2004-03-29. Förslag till restaurering av ett hedlandskap i Svartedalen. Arbetsversion. 8 sid. + Bil. – Uppdragsgivare: Naturskyddsföreningen i Kungälv.

bullet

2004-05-08. Lysegården halter 2004. Kommentarer. 2 sid. – Uppdragsgivare: Arne Samuelsson m.fl.

bullet

2004-06-09. Lysegården 1991-97. Kommentarer. 1 sid. – Uppdragsgivare: Arne Samuelsson m.fl.

bullet

2004-06-19. Ökad fosforrening motverkar inte övergödningen i havet. Göteborgs-Posten. Debatt.

bullet

2004-08-16. Från slott till koja i Svartedalens vildmark. Arbetsversion. 1 sid. – Uppdragsgivare: Rädda Svartedalens Vildmark.

bullet

2005-02-05. Efter stormen – vi bör ta lärdom av naturens läxa!. www.raddasvartedalen.nu. (se hemsidan)

bullet

2005-03-02. Provtagning vid Lysegården och Väla bäck 2004-05. 2 sid. - Uppdragsgivare: Naturskyddsföreningen i Kungälv. (se hemsidan)

bullet

2005-03-08  Skärgårdens utveckling från 1940 - 2027

bullet

2005-03-26. Tofta kile som vattenmagasin eller våtmark för ett rikt fågelliv

bullet

2005-07-04  Gräsand      www.raddasvartedalen.se

bullet

2005-12-01  Naturrum i Skärgårdsriket. Kungälvsornitologerna 12(2):5-9

bullet

2006-03-08. 8 fjordar Natur - fiske - miljö en kunskapsöversikt. Remissutgåva september 2005. Synpunkter

bullet

2006-04-08  En resa på Göta Älv och havet, presentation från rundresa runt Hisingen med Naturskyddsföreningen.

bullet

2006-08-27  Vattennivåer och hävd i Tofta kile

bullet

2006-12-05  Effekter av felaktiga åtgärder

bullet

2007-03-01  Marina vid Vallhamn, synpunkter

bullet

2007-03-22  Synpunkter på nytt våtmarksprojekt i Tofta Kile

bullet

2007            Tofta kile växer igen

bullet

2007-10-26  Förslag till restaurering och skötsel av Stora viken, Ale kommun. 11 sid. På uppdrag av: Naturcentrum AB, Stenungsund


 

------------------------